17-04_Buchenjährling_V3002064_bWZbv.jpg
 
Buchenkeimling